BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. i 14- 31T. 33 Voorzitter J. van Schoonhorslp Groote Melmweg Soe st Raadscommissie inzake onderzoek brandweer. Voorzitter 3>lS\ 3 HO. Yi/ethouder O.W. Voorzitter MrBeunke en J.H.Janssen, verificateur. KORTE INHOUD. brengt ter tafel de declaratiën resp. van J.J. Meurs en Me jA.C. van de Gies- sen wegens verricht overwerk. verzoekt een uitkeering uit de gemeen1 kas aangezien hij niet bij de wertoi schaffing is geplaatst. zendt rapport terzake het door haar ge houden onderzoek. Ie sloten Werken J werk een 68, 31 een bedri Voor ui tl Het rappi fieeld. brengt in behandeling de ontwerp-begrj ting Grondbedrijf voor het jaar 1930»f stelt voor aan de Vereeniging Goester-L bergs Bloei een schrijven te richten, waarin wordt medegedeeld dat het w.| nemen bestaat op een der gemeentetsr- reinen te Soesterberg een vaste muzieij tent te bouwen en daarbij te verzoefc het gemeentebestuur van advies te d.ien;| omtrent de plaats der muziektent. stelt voor den Directeur van Openbare Werken te machtigen over te gaan tot het vernieuwen van het sanitair in de o.l. school in de Kerkebuurt, voor ke werkzaamheden bij besluit van den een crediet is ti B. sloten den Raad lordt be: Raad dd.i/ leend ad /^Lo,- VI komen op uitnoodiging ter vergadering De Voorzitter deelt mede dat de nsd' lige financieele gevolgen voor de ge meente hem aanleiding hebben gegeven te overwegen of het niet mogelijk was in verband, met de aangegane rekening- courant overeenkomst met de stichting Ons Belang over te gaan tot executie van deze woningstichting .Spreker mee!j dat de reserves van andere woningcom plexen buiten deze gemeente en medete lordt be; fte Voorz: fie gegeve fentie wc Ui CJ D C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 157