»3- 'iA BESLISSING a resp. a de Gie.. 3 ge me ent ie werkv; r haar 2? erp-begri ar 19.0,. Soe ster-, richten, t het vc enteter- e muziek- verzoete te dien- nt. Openbare aan tot ir in de voor nï van den iet is gaderingi t de nat r de ge- gegeven lijk was ekening' tichtingl e xecutie eker meel ningcoM' I n meöebef AANMERKINGEN. Besloten wordt den opzichter van Openb. Werken J.J. Meurs wegens verricht over werk een vergoeding uit te betalen ad 68, 31 en aan Mej. A.C. van de Gies een bedrag van 7,80. en joor uitkeering zijn geen termen aanwezig Jet rapport zal den Raad worden medege deeld. Besloten wordt de ontwerp-begrooting ■den Raad ter vaststelling aan te bieden. Wordt besloten. ■ordt besloten. ®r- Voorzitter dankt de aanwezigen voor gegeven adviezen waarna de confe- f-nbie wordt gesloten. -iA At I-* I txG' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. c/ OlAcAjuJs

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 158