c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 341. F. van de Ven. 143- Commissie Grond bedrijf KORTE INHOUD. behoorende tot algemeene stichting Ons Belang alsdan zoud.en kunnen dienen tot compensatie van het nadeelig slot der re kening van het complex Soesterberg. De heer Mr.Beunke is van oord.eel dat execu- teeren het proces verhaast doch de fin cieele zorgen voor de gemeente verhoogt, Spreker blijft van meening dat naasting van het woningcomplex het beste is en da men in ieder geval bereid dat de strop, welke verbonden is aan de exploitatie vo> de gemeente niet zwaarder wordt gemaakt, door het Bestuur of andere personen ,die geheel buiten het bestuur der gemeente staan. Bovendien is Spreker van oordeel dat bij executie de gemeente Soest andere gemeenten in groote moeili jkheden gaat lor gen en omstandigheden schept, waarvoor de verantwoordëlijkheid moeilijk is te dragl Het nadeelig saldo dat eenmaal bestaat zal gedekt dienen te worden dooi- betere exploitatie nadat op naasting is overge gaan alswel uit de gewone middelen der gemeente. Spreker geeft in overweging bij verdere exploitatie van het complex een woningstichting in het leven te roepen waa.rbij de gemeente medezeggenschap ver krijgt. vraagt verlenging van huur van de gemeenti woning aan d_e Birkstraat. adviseert over te gaan tot ruiling van gt met den heer Couturier te Soest teneinii de Batenburglaan te kunnen aanleggen op een breedte van 15 Meter. Be sloten doen over spmmissie pesloten stig voo <y s 3 CP Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 159