3- Mu. yk. ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 35 yhö Wed.L.van BIanker4 Dorresteinweg 50. Soest. Voorzitter Gem.Ontvanger KORTE INHOUD. Overgegaan wordt tot een openbare aar% steding voor de levering van benzine durende het jaar 1930 te rekenen vana dag der gunning tot J1 Dec.1930. vraamt vergunning ingevolge de Hinderwet||l«igezien voor het oprichten van een bewaarplaats |ls voldaai van petroleum In de bi /ingsbi] /olgt wc j.van Bc le Texac fcl.V.O.B. me t 3 e en res geleve 3 Aprl Automobi Shell )e gunni >og op 1 j.van Bs ingeschr kis cons nomen, d deelt mede dat de heer M.Scheffer hem heeft medegedeeld genoegen te nemen met schrapping van de voorwaarden van het raadsbesluit van 10 Febr.193°, 3e afd. 618 inzake ruiling van grond en stelt vo: in verband met de bekomen machtiging van den Raad san de Gedeputeerde Sthten naar aanleiding van hunne apostille van 6 Haaj 1930. 3e afd. no. 68I4. een nieuw raadsbe sluit ter goedkeuring toe te zenden. zendt een lijst inhoudende de bedragen /elke invorderbaar zijn van de deelnemer welke zich aanvankelijk hadden verbonden aan den dienst ophalen van asch en vuili 1930 en wel tot een totaalbedrag van 114.2,50 ;ve reenkon zi ter wc 3e loten te voe kjlen van 3 G CD Dagteekening en volgnummer. •C 41. u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 173