1- Ai M* yi' Aï. 2rll a a o> O BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gem.Secretaris Ver. Een School m/d. Bijbel. Af- j Ge d. Staten. Utrecht pestuur Vereening 0hr. School Soesterberg. Gem.Secretaris Afd. Financiën 17 Febr'30 11 FebrT30 3e Afd. 79/239. 31 Mrt'30 KORTE INHOUD. legt het overzicht over van de ontvangen huurbedragen der noodwoningen over het le kwartaal 1930. vraagt beschikbaarstelling van een bedrag van 2265,95 voor het aanschaffen van" schoolmeubelen enz. aan te merken als eer- ête inrichting van de nieuwe school aan den Driehoeksweg vragen nadere inlichtingen betreffende het stichten van een badhuis,onder mede- deeling in beginsel tegen deze stichting geen bezwaar te hebben. De Directeur 0. geeft met betrekking tot deze aangelegen in zijn rappport van 25 Maart "95^ dcm no102/12 nadere inlichtingen verzoekt 150,- beschikbaar te stellen voor aanschaffing van zes nieuwe school banken biedt ter vaststelling aan het 3e suppl. kohier schoolgelden tot een totaalbedrag van 9^2,54. vraagt beslissing omtrent de invordering van de vergoeding voor locale telefoonge-| sprekken in het telefoonstation Hees, tel.no, 2314 CJ d C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 175