\A BESLISSING ntvangen er het en bedrag fen van n als eeP' ooi aan ffende er me be tichting teur 0V, nge le gerij 5C dossl ■)- vergadering neemt van het overzicht k:nnis en neemt het besluit van den be- vfoner Il.Westerveld van zijn weekloon bij te gemeente wekelijks Ig,- af te houden B'jnde j 3,- weekhuur en 1,- afbetaling b urachterstand, tot inhouding opdracht t geven aan den Directeur O.W. Besloten wordt het bedrag ad 2265,95 ter beschikking van het schoolbestuur te stellen na storting eener waarborgsom ■root 33 89. sloten wordt als antwoord op het schrijven van Ged.Staten een afschrift ran het rapport van den Directeur 0V/ toe te zenden en tevens mede te deelen .ai overeenkomstig het doo-" den Raad <?e- vijzigde bouwplan niet 10, doch 8 kuipen "sullen geplaatst worden. stellen school- e suppl. albedrag Besloten wordt 150,- beschikbaar te stellen. Het kohier wordt vastgesteld en ter in- "jj de ring van de daarin voorkomende be uragen gesteld in handen van den gem. ontvanger >esloten wordt den heer Frederiks alhier "2last met de toezicht op de telefoon te zoeken voor elk locaal gesprek 2.b ct 'nnnen, en chze met de bedragen ont -ngen voor d.e interlocale gesprekken ij den ontvanger af te dragen, gesprekken, welke de heer Frederiks zijnen behoeve over het locale net 0e^t behoeven niet door hem betaald ■e worden. fte /JXZ V- M JKU, V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 176