*1 "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. H. de Beer. J* Molenstraat 21 Soest 5 -Uy '"/.Ploeg Barneveld. I i Directeur O.W. Ver. "Soest Vooruit". Voorzitter vraagt of het college in beginsel bereid is hem voor het bouwen van een boerderij aan den Dorresteinweg overeenkomstig de situatieteekening ontheffing kan worden verleend van art.8 der bouwverordening. vraagt ontheffing van het bepaalde van art, 13 d.er bouwverordening noodig voor het uitbreiden van zijn bakkerij aan de Konin-. ginnelaan, perceel sectie H. no.l4.95O. 25 Jan'30 biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. vraagt beschikbaarstelling van een stukje gemeentegrond naast het gemeentehuis voor het plaatsen van een verkeershuis jeDoor het bestuur van meergemelde vereeniging werd bij schrijven van 5 Maart 1930 een drietal bouwplannen ingezonden met de mei deeling dat aan plan 2 de voorkeur wordt gegeven. Ingevolge opdracht aan den secre taris is het verkeershuisje thans ter pla^atse in overleg met het bestuur en den directeur van O.W. uitgezet, zooö.at thans een beslissing kan worden genomen, behoudens definitieve goedkeuring door den Raad. stelt voor het besluit te nemen tot het bepalen van de rente van debetsaldi door vereenigingen en stichtingen verschuldigd] over het le kwartaal 1930: 3 G CP Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 177