BESLISSING. esloten wordt adressant lat het ooilege voor het oerderi j ter plaatse in ntheffing van art.3 der te berichten bouwen van een beginsel bereid, bouwverordening flinke erleenen, nadat zij de definitieve besli ing afhankelijk wenscht te stellen van iet in te zend.en bouwplan. vereenkomstig het advies van den Direc teur O.W. warat besloten aan adressant e berichten dat hij geen ontheffing .an verkrijgen zoolang hij niet in het ezit is van de achter zijn perceel ge- egen strook grond. De ruimte gemeten anaf de ach.terscheio.ing van het bestaan ie perceel, zal 9 Meter moeten bedragen. vergunningen word.en verleend overeen- romstig de bescheiden hiernevens gevoegd »n geboekt onder de nrs. 1/2051/207 en 785- esloten wordt; e het plan van het verkeershuisje, aan geduid onder no. 2 goed te keuren. fee behoudens nader goedkeuring van den Raad naast het gemeentehuis op de plaats als met paaltjes is aangeduid de noodige grond beschikbaar te stel len tegen een bedrag aan huur van 15,- per jaar. "an het bestuur zal verzocht worden ten poedigste uitvoering te geven aan het schrijven van 20 Dec.1929, le afd. no. I055» teneinde de subsidieaanvrage tege- ijk in den Raad te kunnen behandelen, it laatste geldt eveneens voor "Soester ergs Bloei". 'e rente wordt vastgesteld o, 1 t van 1 t/m 15 Januari 16 Jan. t/m 6 Mrt. 7 Mrt t/m 2l|. Mrt. 25 Mrt t/m 51 Mrt. C\Ji Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 1 af 2 /o af is te Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. SS AANMERKINGEN. Z. 2 J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 178