P- 'ÏÏ- 5 S J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. W. Th. Pot. Amersfoort, en 6 anderen; Voorzitter 'byi. 1 Hoofd O.L.school Beetzlaan. 5 April'50 Wethouder Onder wijs. D.Schaatsbergen Soe st hl Leger des Heils o Utrecht. J Directeur O.W. 1). Apr30 No.2/261 verzoeken vergunning tot den verkoop van consumptie-ijs. De Inspecteur van Poli- tie geeft daaromtrent bij schrijven 7 April 1930 B no. 65/I4. advies. stelt voor aan Bouw- en Woningtoezicht op te dragen een onderzoek in te stelle- naar den t oestand van de woning voorheen eigendom van J.K. de Gee te Scheveninger. en thans in gebruik bij P.M.C. Ruth en bewoond door P.Appeldoorn. Het perceel is genummerd Nieuweweg 3Ien zou als schuur worden ingericht. adviseert aan den Inspecteur van het La ger Onderwijs ontheffing te vragen van het bouwbesluit voor het plaatsen van mee dan lj.8 leerlingen in een schoollokaal. adviseert te besluiten dat bij tusscher, tijdsche plaatsing van leeplingen bij het openbaar lager onderwijslwordt aangewezen de openbare lagere school in de Kerkebuui Uit den aard der zaak valt Soesterberg buiten d.eze regeling en zal rekening wor den gehouden met de ligging van de school ten opzichte van de woning van het kind,! vraagt toestemming tot onderverhuur van het grasgewas langs den berm van de van Lenneplaan. vraagt toestemming tot het houden van eer, collecte op 22,23 en April a.s. bericht dat J.Brouwer architect alhier bereid is het teekenwerk verbonden aan het ontwerp uitbreidingsplan te verrich ten tegen een vergoeding van j 200,- ge durende één maand. De directeur acht het geen bezwaar indien het teekenwerk alleeBj in de middaguren wordt verricht. Kg sloten jan den Wordt be Wordt bei Ov r enkc hbuder wc ordt tc Wordt toe In af wijl Directeur TBrouwer den voor plan zo os en W. ^lj mede jlat de te iet col] <11 3 C Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 179