BESLISSING rkoop van an Poli- 3ven 7 aezicht 3 stelle- voorheen svenlngen luth en perceel au als gesloten wordt overeenkomstig het advies ;|8n den Inspecteur van Politie. Wordt besloten. het La- Wordt besloten, ^en van 3n van mei Lokaal. j tusschei Ov rr.enkomstig het voorstel van den Wet- 1 bij het houder wordt besloten, aange we zet Kerke buu! verberg ;ning wor de school iet kind.! ïuur van de van m van een s ït alhier mden aan verrict- Ï00, ge' acht het irk allee" I 'Wordt toegestaan. Wrdt toegestaan. «i afwijking van het schrijven van den Brecteur van O.W. wordt besloten aan L rouwer voornoemd 200,- te vergoe den voor het teekenen van het uitbreidings plan zooals dat door de commissie en en W. voorloopig is opgezet, en daar- Bj mede te deelen d.at verwacht wordt Ift de teekening binnen één maand bij Bet college wordt ingeleverd. Q irttA+x Jf 1^- j 6 AANMERKINGEN. 5S. Vermelding indien van uitgegane geen is gehoudei het stuk minuut Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. f J Z S J? J c <a^-r /J J f %4n/v-«x-C. chv-e^-Ê-^4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 180