r \A" Lïp. v BESLISSING euw in b& nning eens etting van nd met eer. 5 Mrt 19) gedeelte 1 is) voor rschaps- waarbij vs .ddelving zijn rap' 2 op, da is opgeno n ontdaan noodig deze voor rbaarstel- reiken op >s te hou- ,W. te larding v«) ;n tot uit srbonöen 3r Scbefff Op grond van het resultaat van het on derzoek wordt besloten adressante te berichten, dat geen termen aanwezig zijn oe! haar eene bijdrage te verleenen. Be-loten wordt aan de besturen te be richten dat tegen bewaring van de water schapsarchieven in de kluis van de ge- meonte buiten eene verantwoorde li jkheid Tarwe ge de gemeente geen bezwaar bestaat wanneer naar het oordeel van den gemeentè secretaris de ruimte daarvoor beschikbaa^ is. Be-loten wordt de vergunningen terug te zenden met verzoek deze te wijzigen over eenkomstig de zienswijze van den Direc teur O.W. Bèaloten wordt te berichten dat de ge meente met genoegen een zilveren en een verguld zilveren drsagpenning ter be- slhikking wenscht te stellen. Tevens wordt besloten aan de Vereeniging Apollo alhier te berichten dat bij het te houden zangconcours in deze zomer de gemeente ter beschikking stelt een zilve- re i en verguld zilveren medaille. gfor t besloten. /J Z AANMERKINGEN. v.A V~y> Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. E svftLerXvuj.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 182