1 B E S L I S S I N G. ubsidie ch geeft >e schikbare of aan •sloten wordt het bestuur der Vereeni- linV mede te deelen dat het college let wenscbelijk acht eventueel noodige Ebsidie voor 1930 op de gebruikelijke lijze toe te kennen zoodat aanvragen daartoe naar behoefte kunnen worden aan gevraagd. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 184