Hvt. .ij. s s c J? "o 4^. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur O.'f. B.Schwiep Heideweg Soest. kho. H. V.American Petroleum Comp Den Haag. H.V. Maatij "de Automaat Den Haag. Voorzitter zendt ter behandeling in eenige verzoekfi om bouwvergunning met daarbij behoorenj( bescheiden en teekeningen. pe vergun komstig d |agen gev §2/8 7, 2/9 J.v.d.Bro grond dat Btaande g Het betre tij beslu óvereenko teur van 155/13 e jerleend jouwveror ie vergun bunden on tijd van de op te de zijde de smeder Alvorens sluit nr. legd moet Mevrouw d ais eigen ceel tege ding geen 23 April'30 bericht naar aanleiding van het schrijfi van 17 dezer, 3e afd. nr.1/212 dat de door hem aangevraagde vergunning voor:* bouwen van een tuinhuis, poppenhuis en schuur geen nieuwbouw betreft doch 78 plaatsing van zijn terrein te Blaricun naar zijn terrein aan den Heideweg, ft] verklaart zich bereid de plaatsing vooi de gebouwen te doen aanwijzen door Bout en Woningtoezicht. verzoekt uitbreiding van de bestaande dergrondsche benzinebewaarplaats op het perceel kad. bekend alhier in Sectie C H0. 1839 Besloten manvrage tot het 0 touwen on houdt aan ningtoezi linge pla vraagt vergunning voor het oprichten eener ondergrondsche petroleumbewaarpl33] in het perceel kad. bekend alhier in Sectie A. no.1267. stelt voor den Raad wederom een beslui ter vaststelling aan te bieden tot open bare verpachting van het jachtgenot en angezien is voldaa b) D Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 217