\o J T BESLISSING. e vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens als bij- ,agen gevoegd en geboekt onder de nrs. ;/87, 2/87» 1/215»terwij 1 het verzoek va .v.d.Broek nr. 2/78 wordt geweigerd op grond dat de open ruimte achter het be staande gebouw slechts 5 ^eter bedraagt. Met betrekking tot de vergunning bedoeld bij besluiten nrs. 2/86 en 2/87 wordt overeenkomstig de adviezen van den Direc teur van O.tf. resp. van 22 April I93O, n 155/13 en 22 April 155/12 ontheffing verleend van het bepaalde bij art.14 der bouwverordening. Pe vergunning nr. 2/87 en de daaraan ver bonden ontheffing wordt verleend voor de tijd van een jaar en onder voorwaarde dat de op te richten winkel "wordt gebouwd aa;i de zijde van het perceel grenzende aan de smederij van jr'.J.Bosboom aldaar. Alvorens de vergunning bedoeld bij be sluit nr. 2/86 af te geven zal overge legd moeten worden een verklaring van Mevrouw de Wed. Reijne -Rijgers dat zi ais eigenares van het naastliggend per ceel tegen den bouw op hare grensschei ding geen bezwaren heeft. B-sloten wordt hem overeenkomstig zijn ianvrage alsnog vergunning te verleenen tot het oprichten van nevenvermelde ge touwen onder voorwaarde dat hij zich inudt aan de aanwijzing van Bouw- en Wo ningtoezicht voor wat betreft de onder linge plaatsing op het terrein. ■angezien aan de wettelijke voorschriften is voldaan, wordt de vergunning verleend, Idem. 1 besluBp tot ope«| ;enot en Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. i Js. - J/Z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 218