a a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. H HI. K.V.Zeister houthandel, ■^eist Ged.Staten. Utrecht. 27-3-30 HiS I Voorzitter H m r. Bestuur der Wo ningstichting "Ons Belang" Amersfoort. Me jJC.v.d. Broek. ■Directeur 0. L KORTE INHOUD. he recht tot het dooden, bemachtigen en opsporen van schadelijk gedierte op de ge. meentegronden vraagt ontheffing van het verbod bedoeld I bij art. 89 der Algemeene Politieverorde ning. berichten bij apostille dat het wenschelijj is de verplichtingen door 1 .Heideman bij ds overeenkomst tot grondruiling te aanvaarden ook zullen rusten op zijn rechtverkrijgen den. deelt mede dat het Hoofd van den Keurings dienst mondeling heeft kennis gegeven, dat ie N.V. Uent;rale Slachtplaats niet bereid is aan de Gemeente een deel van de hangruiisi te te verhuren voor opslagplaats van inge voerde vleeschwaren. deelt mede, dat de woningstichting in de gelegenheid is aan den Bijks Waterstaat een strook grond te verkoopen ,noodig voor verbreeding van den Rijksweg en wel voor een koopsom groot f 6300,- .Gevraagd wordt hierop wel de vereischte goedkeuring te 17 Lil en verleenen. (vraagt als onderwijzeres aan de ü.l«.school aan de Beetzlaan ziekteverlof voor ten hoogste een maand. aendt de geteekende overeenkomst terzake grondafstand en wegaanleg tusschen de Ko- ainginnelaan en den Hartweg eigenaar 1.Schimmel. <y 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 219