r-4 ;en en de ge. bedoeld :rorde- ischelijM m bij de| mvaarden :rijgen iurings- ren, lat bereid hangruim m inge in de itaat .ig voor voor ;d wordt ig te school ten :rzake de Mo laar BESLISSING tordt besloten. Besloten wordt de ontheffing te ver- leenen onder voorwaarde dat de maxi mum snelheid van 3o K.M. nauwkeurig in acht wordt genomen. Besloten wordt aan «^.Heifdeman te vragen of hij bereid is deze bepaling op zich te nemen t Wanneer hierop een gunstig I antwoord wordt ontvangen, zal het raads besluit van 3 Mrt 1930, 3e Afd. no.1301 opnieuw aan den Raad worden aangeboden. Aan het Hoofd van Dienst zal gevraagd worden wat in deze thans moet geschie den. Besloten wordt de vereischte goedkeuring wel te willen verleenen onder voorwaarde dat de verkoopsom na ontvangst en na aftrek van de noodzakelijk gemaakte kos ten in rekening-courant wordt overge maakt aan den Gemeente-ontvanger .Dezer zijds zal dan zorggedragen worden voor buitengewone aflossing van het restant grondvoorschot. Het verlof wordt verleend. gesloten wordt aan den Raad het voorstel te doen den grond voor wegaanleg te aan aarden en over dien grond een verhar- aing aan te brengen met inachtneming van de voorwaarden in de overeenkomst ver meld. J -- J J f 1 v/V\ V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. /jo/ i *HVb. i /j> 2 s

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 220