s s c BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Hkê. •tri). Life '7ave Syndi caat Rolonieweg 24. Soest. Directeur O «7 3i-3-'30 Bijzondere Raad der St. Vincen- tsiusVereeniging. Boest j Bestuur der Stichting Engendaalschool hi'l. Voorzitter ii fG» de Beer» H5"X Wethouder O.W, 23-4-'30 Mo.159/10 £4-4-*30 20-4-^30 KORTE INHOUD. stelt de vraag of voor hare inrichting hinderwetvergunning moet worden aange vraagd blijft van meening dat M.J.Witte in over treding is van het bepaalde bij art.8 sul) jP grond t [de vergade richting (inderwet. |B5sloten v jing van c 3 der bouwverordening, door het oprichten Ideponeerei van een schutting voor de rooilijn. verzoekt op grond van art. 39 d.er Armen wet de kosten van verpleging van de min derjarige Gijsbertha Helena van Dorrestein'j| in het R.K. Gesticht voor zwakzinnige vrouwen en meisjes te Bruten (Huize Bol dershof) vanaf 1 Jan. 1930 voor rekening der gemeente te nemen. ingezien ffi een a) [de onder c Tieten de leente te vraagt ingevolge art. 72 der L.0. wet be- (Besloten 1 schikbaarstelling van gelden noodig tot Isceren. het aanschaffen van een naaimachine, voor het handwerkonderwijs der U.L.0.school. stelt voor het Burgerlijk Armbestuur on der aanbieding van een ontwerp rekening courant overeenkomst aan te gaan met de gemeente te verzoeken bij Ged.Staten de machtiging aan te vragen tot het aangaan dier overeenkomst. verzoekt hem in de gelegenheid te stellen zijn zwakzinnig kind onderwijs te doen ge nieten aan een lagere school voor buitenge! woon onderwijs in de gemeente Amersfoort. De kosten zullen ongeveer bedragen f 67,5°I schoolgeld en f 37»5° voor overblijkkosten[ stelt de vergadering in kennis met het feil dat de vrachtauto bij Openbare Werken (Eijsinkwagen) voorzien moet worden van nieuwe banden. Behalve het feit dat de banden niet voldoen aan de rijksvoorschrif- ten met betrekking tot het berijden van rijkswegen, moeten dezen thans wegens ern stige gebreken vernieuwd worden. De uitga ven beloopen echter de groote som van f 1200,--, reden waarom hij voor dit onder-I houd de beslissing van de vergadering wenst Spreker voegt er aan toe, dat de auto in praktijk zeer voldoet en zeer doelmatig isl Bovendien moet zij dienst doen voor de be sproeiing. lordt bes! Jesloten 1 Iking te v achtnemin, i ten. (Besloten ten bedra, den Direc rrachtaut joorzien, verleend. &J 3 CP Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 221