K 'y4 «L BESLISSING. jo grond, van het ingesteld onderzoek is fdf vergadering van oordeel, dat de in- Bichting valt onder de bepalingen der Hinderwet. n over- IBssloten wordt in afwijking van de mee- t.8 sub Bning van den Directeur O.W. deze zaak te richten Wdeponeeren. n. ingezien blijkt dat het hier betreft üf een armlastige zwakzinnige ,vallen- [de onder de Krankzinnigenwet wordt be- 'sloten de kosten voor rekening der ge beente te nemen. |Besloten wordt den Raad gunstig te advi- seeren. lordt besloten. lesloten wordt in deze de volle medewer king te verleenen een en ander met in achtneming van de wettelijke voorschrif ten. Besloten wordt tot deze onderhoudskosten ten bedrage van f 1200,- te besluiten en |den Directeur van 0.77. te machtigen de vrachtauto van nieuwe velgbanden te doen ^oorzien, waarvoor hem het crediet wordt verleend. J Sf. na. Jt W.* V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. J r J v Mij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 222