V '3 S E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 45^. i rli- Hï H f51. h Wio. H l) i Gemeente-Secretar Gemeente-Seeretari H.F.J, I.Adam,Soest S.Meinesz, Julia- nastraat 11 Soest. Gemeente-Secretari P.IV.Duin, Soest. Directeur ü.W. Bestuur der Stich ting Stads- en Academisch Zieken huis te Utrecht. is 1 Mei'30 s 5 Mei '30 17 April s 5 Mei'30 vraagt of de gemeente gebruik zal makejl van een extra uitgave van het maandtlajl Ons Nederkand voor het maken van reclaj me. Dit extra nummer zal verschijnen "bij gelegenheid van het aanstaande con.| gres van Vereenigingen voor VreemdelinJ verkeer te houden te Baarn. De kosten eener pagina bedragen bedragen f 200,.1 vraagt machtiging de plaatselijke deur-I waarder buiten zijn gewone werkzaaaihedsj eenige administratie te mogen opdragen,! doet afstand van het aan hem bij beslui van Burgemeester en Wethouders dd. 16 April 1929 No 465 verleende verlof tot verkoop van alcoholhoudenden anderen dj sterken drank in het perceel Nieuwe Ste No.15. 30 vraagt vergunning zijn perceel te mogj aansluiten op het gemeente-riool. geeft advies omtrent de werkverdeeling ter secretarie ingaande 15 Mei 193^ zulks in verband met de benoeming van het hoofd der 3e afdeeling tot secre taris-penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur. De Voorzitter deelt mede dat de beslias op het verzoek om vergunning volgens df Hinderwet moet worden verdaagt. adviseert afwijzend op het verzoek van B.Pape wonende te Utrecht tot het op richten van een werkplaats op een terrs aan de Kolonieweg. 26 April'3 No. 450. geeft de voorwaarden waarop lijders aan besmettelijke ziekten ter verpleging afzondering kunnen worden opgenomen in een nieuw te bouwne pavilioen en vraagt voor 1 Juli a.s. de bereid verklaring tot het sluiten van een overeenkomst. M 3 C 03 Dagteekening en volgnummer. ft

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 225