BESLISSING. zal makejJ maandöiJ ran reclaj ihijnen iande coti.| •eemdelinj kosten 1 f 200,. jke deur- •kzaamhedsj opdragen,! >ij "beslui 5 dd. 16 irlof tot I inde ren da lieuwe Stil *1 te >ol. Besloten wordt voor de gemeente een pa gina te reserveeren en het bedrag f 200.- toe te staan uit den post recla me voorkomende op de begrooting grond bedrijf 193°* |De machtiging WQrdt verleend. |Het desbetreffend besluit wordt ingetrok- lken. I Gelet op het advies van den Directeur van O.W. dd. 3° April 193° No.61-2-1 wordt besloten het verzoek af te wijzen. jrdeeling KlDe Vergadering kan zich met het advies 1930 llvereenigen en geeft de Secretaris tot ning van Klde voorgestelde werkverdeeling de ge- secre- l(|vraagde machtiging. 3urgerliji| le besliss rolgens df 'zoek van het op een terre .jders aar, ileging cf ïnomen in en vraagt 'klaring ankomst. De beslissing wordt verdaagd. Besloten wordt in afwijking van het ad vies van den Directeur O.W. aan R.Pape de bouwvergunning te verleenen onder voorwaarde dat de open ruimte ter breed4 te van 5 M. gemeten vanuit de noordgren^ van het perceel wordt beplant met spar ren of thuija's. Besloten wordt aan den Raad het voorste!, te doen een overeenkomst als in het schrijven bedoeld aan te gaan. -V Ifob. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. L/f 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 226