at. a-j. e hU- hU. g BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. c ^cp O Aanduiding van den afzender. Woningstichting "Ons Belang" zendt jaarrekening over 1929» Beslot en bet Cent ter onde Lii)b. Gemeente-3eeretari s 1 Mei 30 adviseert op mededeeling van den verifi- cateur de jaarstukken van het Gasbedrijf 1929 te doen samenstellen ddor het Cen traal Bureau voor verificatie en dit Bu reau te machtigen de meer kosten daaraan verbonden in rekening te brengen. Overeenk 4 l) 4. H.A.VosKoningin- nelaan Soest. verzoekt in zijn perceel zijnde een ge- meentewOning waterleiding te doen aanleg gen. Besloten dat het woning b tvaterlei huurder zijn ver echter w ter en W nieuwe h het huis 4 r. De N.V. P.U.E.M. Utrecht 3 April'3C .wenscht ten behoeve van het leggen eener ondergrondsche kabel langs de spoorweg Utrecht-Amersfoort op de desbetreffende gemeente-gronden het bekende zakelijk recht te vestigen tegen betaling van f 15,! Besloten met de ï1 aan te g Voorzitter Stelt voor over te gaan tot benoeming van mej.B.Zeiler te Baarn tot tijdelijk onderJ wijzeres aan de o.l.school aan de Beeta- laan ingaande 1 Mei j.1. zulks wegens ziek' te van mejJ.C.van den Broek. Met alge te Baarr tijdelij aan de I P.J.DrostHulp Keu meester r- 1 Mei I93C vraagt twee maanden voorschot op de hem toegekende vergoeding voor het gebruik van een snelvervoer-middel om reden dat hij eenige groote betalingen heeft £e doen, wegens onderhfiud van het vervoer middel. Besloter op het i D.L.v.Peursen, 1 Mei 1930 vraagt beschikbaarstelling van het gemeen* teterein gelegen naast de openbare lagere school aan de Beetzlaan voor het daarop M den van schietoefeningen der vrijwillige landstorm. Beslotei dat het huurd W8 mogelij! gegeven langs d dit doe Hij. Iechnisch-ambte- naar Gasbedrijf. verzoekt hem te machtigen tot het bouwen van een steenen schuur op het terrein van het bedrijf. Uit de kostenberekening op gemaakt door den Directeur van Openbare Werken blijkt dat de bouwkosten f 1^00.' zullen bedragen. Beslote crediet mededee zal wor f 1 V Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. J V*' y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 227