:jj BESLISSING. gesloten wordt de stukken te zenden aan iet Centraal Bureau voor Verificatie ter onderzoek. Overeenkomstig het advies wordt besloten 3esloten wordt adressant te berichten lat het raadsbesluit inzake verhuur der Toning bepaalt dat eventueele kosten van iterleiding komen voor rekening van den auurder zoodat op het oogenblik niet aan [zijn verzoek kan worden voldaan. Hem zal [echter worden medegedeeld, dat Burgemees jter en Wethouders bereid zijn bij de (nieuwe huurovereenkomst te zorgen dat het huis voorzien is van waterleiding. 3esloten wordt den Raad voor te stellen aet de P.U.E.M. terzake een overeenkomst ian te gaan. Met algemeene stemmen wordt mej.B.Zeiler te Baarn ingaande 1 Mei 1930 benoemd tot [tijdelijk onderwijzeres aan de o.l.schoo |aan de Beetzlaan. [Besloten wordt bij uitzondering gunstig Iop het verzoek te beschikken. [Besloten wordt adressant te berichten, [dat het door hem bedoelde terrein is ver huurd waardoor beschikbaarstelling niet pogelijk is. Hem zal echter in overwegir gegeven worden het gemeente terrein langs de Verlengde Talmalaan (Kuil)voor dit doel zoo mogelijk te gebruiken. [Besloten wordt den Raad het benoodigde crediet ad.f 1500.- aan te vragen onder |mededeeling dat het bouwen van de schuu^ aal worden aanbesteed. g JA 4C* A jyjii V 'V INirT- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. IaJ cGttvnx. E u-\ tCttLv-wi -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 228