B e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directie Arnhem- sche'Waterleiding Maatschappij De Directie vertegenwoordigd door de hee ren Rijk en Mulder komt op uitnoodiging van het College in de vergadering. De on derwerpen ter bespreking zijn de volgendei le. de wijziging van de concessie in ver band met de regeling der garanties v/e> gens uitbreiding van waterleiding. 2e.het maken van een regeling ter oplos sing van de bestaande onbillijkheden tegenover personen die vo'ór het ver- leenen der concessie de uitbreiding der waterleiding volledig hebben be taald. ej 3 C CD "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 229