SF Jr 1V/J' van d e ger Onder. 'erk ver- 1928 doo: ot een bel e dat het et worden te toekom! en brengel BESLISSING. Besloten wordt den Raad hiervan mede- deeling te doen, terwijl aan den wethou der van Onderwijs verzocht wordt een ontwerp voordracht ter voorziening in de vacature te willen samenstellen. Besloten wordt de vragenlijst in te vul len en daarbij rekening te houden dat de Gemeente in beginsel besluit dat de verzekering tegen ziekte van het perso neel dat onder de ziektewet komt te vallen zal geschieden bij den Raad van Arbeid, of bij de Yer.van Hederlandsche Gemeenten indien daartoe de gelegenheid zal komen te bestaan en de kosten niet hooger zullen worden. Deze beslissing is als zeer voorloopig te beschouwen, aangezien de financiëele gevolgen voor de gemeente op dit oogenblik niet te overzien zijn. Overeenkomstig het advies wordt besloten besloten wordt het advies van den Direc- Iteur O.W. in te winnen. [Besloten wordt afwijzend te beschikken, [in verband met de verleende concessie laan de firma Steenhuijsen en Co, alhier Ivoor het exploiteeren van een Radio-dis tributiecentrale. Aangezien aan de wettelijke voorschrif ten is voldaan wordt de vergunning over eenkomstig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd onder II0.3OO. De eed wordt afgelegd. Jr ujt. I kJ cOmXua.t Jj 'wjT- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. E ccfetAthvvcA.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 22