fu* BESLISSING ^is resultaat van het onderhoud kan wor- len vermeld: le. dat nog deze week voorstellen tot concessie-wijziging haar aanleiding van Burgemeester en Wethouders en naar aanleiding van het voornemen tot waterlevering aan 3oesterberg zullen "bereiken. 2e. dat het maken van regeling als hier bedoeld voor de maatschappij ernsti ge bezwaren medebrengt, om rede dat de Arnhemsche Waterleiding-Maatschap pij bii het aangaan der concessie het buizennet zooals dat aanwezig was heeft overgenomen en gewaardeerd waardoor het niet meer mogelijk is daarop nog kosten te brengen waartoe die maatschappij niet is te verplich ten. De Directie is wel bereid tot medewerking door b.v. een fonds te vormen waaruit in de toekomst de noo dige gelden voor opheffing der be zwaren zouden geput kunnen worden. Dit fonds zal dan echtermmoeten ge vormd worden uit een hoogere opbrengèt van het water, b.v. 2 cent per M3. Hieromtrent wordt echter nog geen beslissing gencmen. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 230