E E "o Hl I Hll Hli. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. directie Arnhem- sche 'aterl.Mij. ooesterbergs bloei bemeente-secre taris 7 -5-'30 5-5-'30 KORTE INHOUD. komt vertegenwoordigd door de heeren Rijj. en Mulder in de vergadering ter "bespre king vans le.het voorloopig toegezonden ontwerp es nieuwe concessie voor de levering van water in de geheele gemeente Soest; 2e.het treffen van een regeling ter opU sing van bestaande onbillijkheden te- genover personen, die vóór het verlet nen der concessie de uitbreiding der waterleiding volledig hebben betaald, Met betrekking tot punt 1 merkt de Voor zitter op dat het hem beter voorkomt de bestaande overeenkomst betreffende leve ring van water te handhaven doch daari de wenschelijk voorgekomen wijzigingen aan te brengen bij een afzonderlijke ove, eenkomst. De Directie kan zich met deze regeling vereenigen, en zal de wijzigingen in een ontwerp-overeenkomst opstellen en toezen den. Met betrekking tot punt 2 wordt vanwege het college van B. en W. het voorstel daan dat de Maatschappij aan d e Gemeen te terugbetaalt de gedeelten van de voor uitbreiding door particulieren betaalde bedragen voor zoover de gemeente die zou terugbetalen 'vanneer andere particu lieren op de betaalde leiding zouden aan sluiten. Verwacht wordt dat het bedrag betrekkelijk gering is en het voor de Maatschappij geen overkomelijk bezwaar zijn het op te geven bedrag aan de gemee te terug te betalen. vraagt de beschikking over 2 brancards vot Soesterberg. verzoekt te willen besluiten dat de ge meentesecretarie voortaan in den namiddai voor het publiek gesloten is. Voorts vraagt den Secretaris mondeling machtig^ na overleg met de ambtenaren de kantoor uren te bepalen in den zomertijd te re kenen van Mei tot October van 8jó - 12*2 en van l]z - 4 u namiddag <y 3 C cd Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 233