\A' BESLISSING. ieren Rijj "bespre intwerp ee> rering van i Soest; E ter oplü dieden te> iet verlee. .ding der i betaald, de Voon >rkomt de ende leve' Loch daarii ;igingen •lijke ove: •egeling jen in een en toezen vanwege >orstel gi d e Gemeen' tn de voor "betaalde ;e die i particu' touden aan- i bedrag roor de bezwaar i de gemeei •ancards vo) tt de ge in namidaai roorts machtigt s kantoor- d te re' U - 12)2 je conferentie wordt beëindigd nadat is overeengekomen le.dat de Directie der Waterl.Mij. zal inzenden een ontwerp-overeenkomst tot wijziging der overeenkomst tusschen de gemeente Soest en de H.V.Arnhem- sche Mij. betreffende de levering van water in de gemeente Soest. 2e.dat door Burgemeester en Wethouders een opgaaf zal worden gedaan van het bedrag dat met inachtneming van het vorenstaande voor terugbetaling door de Waterleiding Mij. in aanmerking zou kunnen komen. Besloten wordt prijsopgaaf van een rij- Jielbrancaid op te vragen. lot sluiting der secretarie voor het publiek in den namiddag wordt ingaande 19 Mei a.a. besloten, terwijl aan den secretaris machtiging wordt gegeven des- gewenscht de kantoortijden in den zomer tijd te stellen overeenkomstig zijn voorstel. v/V' IM IHl/lG. Hjjü, V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 234