BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. wommissie 0»W. (si ^oorzi tter ■".v.Bouw em Bxpl. •^ij"de -^nghrand" In liquidatie. üoesterbergs -°loei. «ereeniging 5 ~5~'30 ^chool m/d Bijbel boest. -°estuur R.K.U.L.0, school 8 -5-*30 Br. 10. oot Boorde weg) KORTE INHOUD. deelt mede zich niet te kunnen vereenigej met het voorstel tot plaatsing van een r-6tal pompen in de weiden nabij den Boor. derweg .Zij is van oordeel dat de water- verontreiniging door het plaatsen van dammen in de zijslooten kan worden tegen, gegaan stelt voor de eigenaren van den Bakkers- weg ter toepassing van art. 22 der Alg, Pol.verordening een aanschrijving te richten tot het in goeden bruikbaren staat houden van den Bakkersweg. verzoekt andermaal uitstel van betaling der verschuldigde termijnen wegens aanleg ging en verharding van den Dalweg gedee' telijk) verzoekt over te gaan tot het plaatsen van banken langs het rijwielpad bij Hoogt: 50. vraagt beschikbaarstelling van gelden voor het aanschaffen van leermiddelen ten behoeve van de school aan den Drie- hoeksweg, zulks wegens stijging van het aantal leerlingen. alsvoor deels wegens invoering van een nieuwe leermethode en deels voor het ver meerderen van het aantal leerlingen. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 235