BESLISSING. jesloten wordt den grondeigenaren een 3chrijven te richten waarbij het voor- lemen tot plaatsing van dammen zal wor- len medegedeeld, en verzocht zal worden toe te staan daaraan uitvoering te geveri. fcordt besloten. Jesloten wordt tot uiterlijk 1 Nov.1930 iitstel van betaling te verleenen on- ier voorwaarde, dat vanaf 15 Mei a.s. op 1 itfov.1930 over het alsdan verschul- ligde bedrag eene rente wordt vergoed ran 5%. Verzocht zal worden hiervan een schriftelijk accoordbevinding in te zenden. jesloten wordt aan de Vereeniging te be richten ,dat het College het wensche- lijk vindt op de aangegewen plaats voor Loopig geen banken te plaatsen, aange- sien wellicht voor het doel meer tref fende plaatsen te vinden zijn,alwaar .banken geplaatst kunnen worden. jelden l-besloten w°rdt Raad voor te stellen idelen I de wettelijk voorgeschreven medewerking sn Drie- te verleenen. van het Idem. Z 3 - /- cdi ^A/ y 114$. V oZ JO 131} j ih 3j ^V\ hjft. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. W mi.» C\J( (OxX'Vwb

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 236