e s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. fi'.V.U.ü.I.M. •aoest. i.ri .liuin. hoest. *ih- Sereeniging "Soest Vooruit" n.k.J.Geubbels e.ji. 26-4-'30 •jPT x>estuur van der •Ouciit school. 4* hc') Verschoor. ^.Siderius. Soest. ■••dasselbach. 3-4-»30 KORTE INHOUD. vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten van een benzinepomp- installatie met ondergrondsch reservoir 2ooo Liter in het perceel kad. gem.Soest in Sectie G no» 1740 gelegen aan den Gal- lenkamppelsweg. vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten van een werkplaats tot het vervaardigen van auto-crics ,een en ander met gebruikmaking van benzine op het perceel kad. gem. Soest in Sectie H.no. 3S56 Bakkersweg) verzoekt op grond van het besluit van den Raad van 24 Juli 1929 ter dekking van het tekort in de gemaakte kosten van feestvie ring ter herdenking van het 900 jarig be staan der oudste oorkonde over Soest beta ling van f 891,42. angezien s voldaa ;e verlee Besloten idsbesl te vragen berichten niet bewust te zijn van overtre ding van art. 20 en 21 der Pol.verorderung| en namen met verwondering kennis van de aanschrijving dd. 14 April 1.1. ,1e Afd. Ho. 776. bericht het toegestane crediet voor in richting der U.L.Q.school te hebben over schreden met f 141,66 en f 16,35 en ver zoeken benevens deze bedragen het bedrag ad f 442,90 te willen uitbetalen. doet afstand van het hem bij besluit van 14 December 1925 verleende verlof tot ver koop van alcoholhoudendendrankBK andere" dan sterken drank in het perceel Hleuwstr. 57- voorst sloten ad ■en, waar College d I Besloten Kelen da jiist zal het vervo Ken van Ucrdt met Pesloten Besluit v vraagt verlof voor den verkoop van alcohol^tesloten houden drank anderer^dan sterken drank voor «Wrleenen het gebruik ter plaatse van verkoop in de gelachkamer en de aangebouwde zaal van het perceel kad. gem.Soest sectie H.nr. 4447 Hieuwstraat 57- vraagt vergunning tot het houden eener col"! lecte teneinde uit den opbrengst de koster- te kunnen bestrijden van het aankoopen van een paard. 4J 3 C O) Dagteekening en volgnummer. S ie

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 237