Waff- >y,2> ij t. zfv-y .nderwet ïepomp- 3ervoir 5m.Soest den Gal. Aangezien aan de wettelijke voorschriften is voldaan, wordt besloten de vergunning te verleenen. BESLISSING. .ndervret Laats tot Idem. ,een en .ne op het s H.no. van den I Besloten wordt den Raad op grond van het van het fcadsbesluit van 24 Juli 1929 machtiging feestvie- te vragen tot betaling van f 891,42. arig be est beta- 1 overtre- :rorderunj van de le Afd. or m- en 0 ver en ver bedrag uit van tot ver anderen Uieuwstr. n alcohol] rank voor op in de 1 van het r. 4447 voorstel van den Voorzitter wordt be- «loten adressanten een schrijven te rich ten, waarin wordt medegedeeld dat het College de aanschrijving handhaaft. Besloten wordt aan het Bestuur mede te deelen dat ditmaal het overschreden cre- diet zal worden uitbetaald doch dat in het vervolg verwacht ^ordt dat voor het doen van hooger uitgaven overleg gepleegd *ordt met het gemeentebestuur. Besloten wordt het verlof, verleend bij hesluit van 14 December in te trekken. Besloten wordt het gevraagde verlof te 'enleenen. eener coli ie kosten! oopen van et op het advies van den Inspecteur h Politie dd. 10 Mei 1930,no.90/4 wordt ^sloten de vergunning te ve-rleenen Pier de voorwaarden door den Inspecteur teld onder aanwijzing van den Inspec- tot ambtenaar bij wien de gelden ge Pponeerd moeten worden. /K'jft vV y J «15U. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. M cCm/Lvu.- AANMERKINGEN. «/f dxet-w1 ivf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 238