I B S ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. *d.G.i'ensen. boest jBewoners Kampweg tfj0 Voorzitter Idem 3. Id em. KORTE INHOUD. vraagt verplaatsing van een boompje aan de van I«ennepla&n verzoeken den Raad verbetering van den ge, keelen weg Door den Directeur van Q.W. wordt bij rap, port van 10 Mei 193°» Ho.23/6/2 medegedee! dat reeds een begin is gemaakt met het herstellen van genoemden weg en wel vanaf de Rademakerstraat tot de v.Maarenstraat Het verdere gedeelte is nog vrij goed deelt mede dat de Vereeniging E.H.B.0» hei verzocht heeft van gemeentewege een timmei man beschikbaar te stellen bij het gereed maken van inrichtingen»te gebruiken bij ht houden van een bazar ten bate van het font voor den aankoop van een ziekenauto. Ljü Idirecteur O.W. 18 -5- '3° bericht dat Mej.G.van Veldhuizen, Veenpad no.10 ontheffing behoeft van het bepaalde bij art.8 der bouwverordening voor het bouwen van een woonhuis aan den Dorrestein weg en adviseert de ontheffing te verleend wanneer door haar f 1Ö2,- in het Wegenfond zal zijn gestort. deelt mede dat Mej .Wed.G.ipsm Kaaijk voor leen ingezonden plan tot het aanbouwen van een erker aan het perceel Koninginnelaan |5 ontheffing behoeft van art.14- der bouw* verordening en adviseert deze te verleenen daar uit een overgelegde verklaring van dei aangrenzenden eigenaar C.Hilhorst te Baari blijkt dat deze tegen den voorgenomen bou» geen bezwaren heeft. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodig teekeningen en adviezen. BeJloten boompje z de koster. Li zijn- Be 3loten len aan d Besloten te machti afiavraag zijner ti Hen. onthei arde vs IFegenf ond De onthei De vergur zoo veel l/2l7,l/l bouwen v? 1/222,1/1 Op het v< Soesterbe dubbel wc JP grond i®en en ar tecteur O 3 C 05 Dagteekening en volgnummer. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 239