B BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. B "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Voorzitter stelt voor het Burgerlijk Armbestuur te Soest op de lijst van instellingen van Weldadigheid te plaatsen als zijjnde een instelling vallende onder artikel 2 letter a der armenwet. >o. Commissie voor '7e rkver schaf f ing en steunregeling. doet het voorstel tot wijziging van het re ment Werkverschaffing en wel in dier voege dat aan het reglement onder le alinea van de artt. 3 en 7 wordt toegevoegd het in dit lid bedoelde inkomen bedraagt voor on- gehuwden en wed; naars zonder kinderen f 20.- per week." 31. 3estuur der Ver. "Een School m/d Bijbel" Soest. 6 Jan.'30 vraagt subsidie ter gedeeltelijke bestrij ding van de kosten verbonden aan het op richten eener fröbelklasse aan de Lagere School aan de Spoorstraat en deze onder te brengen in het gebouw Religie en Kunst in de Rembrandtlaan. U. Uinister van Binnenlandsche Zaken. 3 Jan.'30 vestigt de aandacht op het vraagstuk be treffende de Brandweer en op een erentueele hulpverleening met omliggende gemeenten. 33, Voorzitter stelt voor aan H.J.van Leeuwen ambtenaar belast met de beteekening van stukken be treffende vervolging ter invordering van Plaatselijke belastingen en de ten uitvoer legging van dwangbeveleningaande 1 Jan. I93O eervol ontslag te verleenen onder dankzegging van de bewezen diensten 31. Bestuur der Psych logisch Paedagogi ■Polikliniek. Utrecht. sch bericht dat de werkzaamheden der Polikli niek tengevolge van het ontslag nemen van T)r.Hamaker voorloopig stil liggen en dat het Bestuur in verband hiermede geen aan spraak durft maken op den steun door de Gemeente toegezegd. 3 r. Burgerlijk Arm bestuur. Soest 9 Jan. '30 zendt ont,werp begrooting voor 1930» en richt dat voorloopig de bezoldiging van den secretaris-penningmeester ware te stellen op f 60O.- per jaar. Ui (J 3 3 03 Dagteekening en volgnummer. 0-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 23