jTusy Jf Pj e aan an den ge t Bij rap medegedeel et het wel vanaf enstraat goed H»B.O. hei een timmer et gereed ken hij ht a. het fon uto. Veenpad bepaalde or het öorrestein e verleew ÏÏe genfondi ijk voor Duwen van innelaan ier bouw verleene! Lng van dei t te Baar! nomen bon' verzoeke! de nood ie"! BESLISSING. Besloten wordt te berichten dat het toompje zal worden verolaatst wanneer de kosten ad f 5»~" in h-e gemeentekas xai zijn. gestort. Be aioten wordt een en ander mede te dee- len aan den Raad. Besloten wordt den Directeur van 0,W» te machtigen de timmerman Gerritse op aanvraag van de Vereeniging E.R.B.O. ter pijner tijd één dag beschikbaar te stel len. Je ontheffing wordt verleend onder voor gaarde van storting van f 182»- in het genfonds. De ontheffing wordt verleend. Be vergunningen worden verleend voor loo veel betreft de aanvragen genummerd 1/217,1/220, met uitzondering van het bouwen van een houten zomerhuis .1/221 v222,1/226,1/227 en 2/ 89,2/ 88. SP het verzoek van P.M.van Angeren te Soesterberg tot het oprichten van een luobel woonhuis wordt afwijzend beschikt °I grond van art.14 der bouwverordening» Nr en ander volgens advies van dèn Di recteur O.W, V- 3 1 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. E cc\cHjuX^~v 114 P. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 240