l BESLISSING. i verzoek 4 alhier iwverorde- een zomer ►Soest in m den Kom l April verleend ran f 209,] mt groote st houwen Lerhoud moei (ke huis- sluit van ssant onthi ir houwver vanneer doi leel door .e neemt storten zoi serceel ali hem. tham hten van aan den Besloten wordt le.het besluit van 22 April 1930, 3e Afd. no.17/31 in te trek ken en 2e. aan adressant ontheffing te verleenen van art.8 der bouwverordening onder voorwaarde hiernevens als voorste:. Tan den Voorzitter omschreven. Wethouder Koenders verklaart zich tegen deae beslissing. SS Besloten wordt in afwijking van het ad vies van den Directeur O.W. de vergun ning te verleenen. s2r "S /Ot/ //z trtP Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 242