Hs 'SS 8 S jy "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 8. roo. sTü f02. T.G. v.d.Ham. Plaatselijk deurwaarder Soest. Commissie Grondbedrijf Idem. 13 Mei'30 No.118-10- 2. idem. No.111-14-1 Idem idem No.ll-13-l ld em A. J.y.Lunteren. ]L8 April'30 Amsterdam. 3e Oosterparkstr. 244 Voorzitter idem ÈTo.111-11-2 KORTE INHOUD. verzoekt hem van gemeentewege een revoi. ver te verstrekken. adviseert voor den tijd van een jaar aaj| de Vereeniging "van Lennep's Snortpark" de terreinen bedoeld in het raadsbesluitl van 23 Mei 1928 en 10 Sept.1928 voor der.I zelfden prijs en onder gelijke voorwaard! weer te verhuren. adviseert naar aanleiding van het verzoelj van D.J. v.d.Broek ,Akkerweg alhier tot aankoop van 600 M2 grond ad f 1,-- per li uitmakende een deel van het perceel secti H ,no.l650 en gelegen aan de Beckeringh- straat deze grond voorloopig niet te vei koopen doch te wachten dat de nieuw projecteerde weg door de Buitenplaats Eikenhorst geheel is tot stand gekomen. adviseert dondoor de N»V.Centrale Slacht] plaats alhier in koop gevraagden grond perceel sectie A. no. 1030 groot ongeveei| I73O M2 complex 17 Grondbedrijf te ver- koopen voor den prijs van f 1,J0 per M2. bericht naar aanleiding van de correspon] dentie gevoerd met de Ged.Staten omtrent| den verkoop van grond aan C.de Jong te Amsterdam (raadsbesluit van 10 Febr.193^1 dat de Commissie adviseert het betrekke lijk raadsbesluit volledig te handhaven. verzoekt verlenging voor den tijd van 2 jaar van de hem dd. 15 Mei 19328 ,3e afd| no.4-1-32 verleende ontheffing van het bepaalde bij art. 14 der bouwrerordeningt| in verband met den bouw van'2 dubbele villa's op een terrein, uitmakende het kadastrale perceel sectie E no. 153®* stelt voor op de verzoeken van A.de Kruij Verl.Postweg 22 te Soesterberg de Directeie der N.V.Arnhemsche Wateriei'| ding Maatschappij te Utrecht C.v.d.Tak Gallenkamppelsweg 9 te S°est|| L.van Swanenburg, Banningstraat 98 te Soesterberg tot het maken van uitwegen respectievelijk op de Luitenant JCoppenl3! den nieuw aangelegden weg bij het pompstj tion, de Hartmanlaan en de Luit.Koppen- laan gunstig te beschikken overeenkomstij de ontwerp-besluiten hiernevens als bijl| ge gevoegd, w 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 245