•t- t Jv:- BESLISSING. Besloten wordt een klein model cylinder revolver ter beschikbaar te stellen* en den inspecteur van politie met den aan koop daarvan te belasten. Besloten wordt den Raad dienovereenkoiips stig voor te stellen. Idem. Idem. Idem. Besloten wordt in afwijking van het verz de ontheffing te verleenen voor den tijd ?an één jaar. Overeenkomstig het voorstel van den Voorzitter wordt besloten Hierbij zij aangeteekenddat voor her kenning van het eigendomsrecht op den ingenomen grond jaarlijks een recognitie Verschuldigd is tot een bedrag van f 1»- de eerste maal te voldoen bij aanvaarding der vergunning. oek v/i' k)tj /y/ 's/i V Jt' JJ' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. /V'V c^tl h/ IHHy libi?. I J^lr-V 11»/-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 246