BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. a> "o Aanduiding van den afzender. S0"b. H H. Th .iVa 1 tmann Soesterberg. fOH. F.J.Gerrits en Soesterberg. 18 April* 30 fOT. Gemeente-ont vanger. S~oi. G.van den Berg. J.H.C.Rebergen e.a. L4 Mei *30 9 Mei*30 Mei '30 KORTE INHOUD. verzoekt de belasting voor publieke ver- BBesloten makelijkheden verschuldigd voor dans- I handhaver vergunning niet te willen berekenen vol gens de oppervlakte van den dansvloer, doch deze te belasten op de entreegelden,! verzoekt terug te komen op de afwijzende beschikking op het verzoek tot ver gunning ingevolge de hinderwet voor de oprichting van een kuiperij. Besluit 14 April 1930, No. 3°9 De Brandraad bericht bij schrijven van 18 Mei 193° naar aanleiding van een desbe-l treffend verzoek van het college dat hij van oordeel is dat het brandgevaar niet" in zoodanige mate aanwezig is dat eene vergunning op dien grond moet worden ge weigerd» doch dat hij adviseert de ver dunning te verleenen voor den tijd van eén jaar en onder voorwaarde dat de mo toren moeten worden geplaatst en bescheraf ten genoege van den Brandraad. verzoekt oninvorderbaar te verklaren de navolgende bedragen J.W.van de Craats H. Hornsveld J.Westerveld H.van Lambalgen P.A.Boone 3roertj es (restant) f 15." 35.- 16,- 30, 25,- 20,- verzoekt tot plaatsing van een boom ,staan| de voor zijn perceel aan de Spoorstraat esloten le. het l zake gunni ritse voor ning de dc 12 e besloten Dninvorde litzonder ligd door tjes resp verzoeken bestrating van een gedeelte Soej terbergsche straatweg tusschen den rijweg en het plein aan de Eikenlaan. De Directeur O.11?, adviseert om de verbete ring van de Spoorstraat met l80 M lengte te bekorten en de kosten welke daaraan verbonden waren te brengen ten laste van dit weggedeelte. De Voorzitter kan zich hiermede niet ver eenigen en stelt voor den Directeur 0.W« te verzoeken spoedig een opgave te doen van de kosten van bestrating van dit weg gedeelte met eene breedte van 6 Me ter, op gesloten in trottoirbanden Wanneer de kosten niet al te hoog zullen zijn is Sprf ker er voor dezen te dekken uit de gewone middelen. Jesloten iat de bo ?laatst bonden ko tas zal z betali tan aan d herplaats lesloten tostenopg 3 G Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 247