BESLISSING. besloten wordt de belastingverordening (handhaven. esloten wordt: le. het be^sluit dd. 14 April I93O in zake weigering van een hinderwetver gunning aan C.van Zijll en 7.J.Ger ritsen te Soesterberg in te trekken |2e. voor den tijd van 1 jaar de vergun ning te verleenen onder de voorwaar de door den Brandraad gesteld. Besloten wordt nevenstaande bedragen oninvorderbaar te verklaren echter met iitzondering van die bedragen verschul- iigd door H. van lambalgen en J.Broer tjes resp. van f 3°»- en f 20,-. Besloten wordt adressant te berichten lat de boom in het najaar zal worden ver- Iplaatst wanneer door hem de daaraan ver [bonden kosten ad f 5»~~ i*1 &e gemeente kas zal zijn gestort. betaling van het verschuldigd bedrag tan aan den Directeur O.W. machtiging tot verplaatsing van den boom worden gegeven. Besloten wordt den Directeur van O.W. kostenopgave te verzoeken. J-rj f- [HHh} Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 248