e s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 5" in?. Gemeentesecretari I Wethouder van J Onderwijs. SVoorzitter S~ll, Voorzitter T/X. Ged.Staten Utrecht. vraagt machtiging ten aanzien van i e ver-|l|n afwach' loven van ambtenaren, werkzaam ter secre.Kent word' tarie bij het besteden van den verloftijdIh-id gegei te mogen aannemen dat het jaar waarin |z;.jn inzi< verloven worden toegestaan loopt van Mei tot Mei. l£e j H.J. ^eene stei Jan de oi [roor de d? oor de dï Ivereenkoi [ten den R; stelt voor Mejuffrouw H.J. van der Loo, Lindenlaan 6 alhier wegens ziekte van MejJ.C. v.d.Broek te benoemen tot tijde-| lijk onderwijzeres aan de o.l. school Beetzlaan en wel voor de dagen van 29 en 30 April 1930 en van 5 t/m 3 Mei 1930 stelt voor den Raad een ontwerp-besluit ter vaststelling aan te bieden waarbij het in zijn dd. 18 Dec.1929» 4e afd. No. 604c genomen besluit genoemde bedrag van f 20.000,- wordt verhoogd tot f 75,000,', Het betreft de rekening-courant-overeen komst aangegaan met de Bank van Sed.Ge meenten. brengt opnieuw ter tafel het verzoek der Vereeniging "Soest Vooruit* om betaling van het nadeelig saldo groot f 891,42 met! betrekking tot de viering van het 900 jarij bestaan der gemeente Soest Spreker meril op dat de motiveering tot betaling van dij saldo moet gegrond zijn op buitengewone omstandigheden. Deze buitengewone omstan digheden zijn omschreven in de ontwerp- voordracht aan den Raad doch de vraag ii| of de vergadering zich daarmede kan ver> eenigen. berichten geen bezwaar te hebben tegen «floten het besluit van den Raad tot verbouw van aan d het Raadhuis doch wenscht de aflossing B eeïun, van de aan te gane leening geregeld te zien in 10 jaren vergad [tiveering (J 3 3 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 249