*1 mr te i van jjnde een 2 letter an het re Ler voege Lnea van het in voor on- eren bestrij- het op- Lagere onder te Lunst tuk be- ventueele eenten. ambtenaar kken be- ing van n uitvoer e 1 Jan. onder en Polikli- emen van en dat een aan- oor de 0, en be ng van e te BESLISSING. 7/ordt besloten. Overeenkomstig de Commissie wordt beslo ten den Raad een ontwerp besluit tot wij ziging van het reglement aan te bieden. Aan den Wethouder van Onderwijs wordt verzocht een ontwerp regeling ten aan zien dezer subsidieverleening te willen samenstellen. besloten wordt deze aangelegenheid te stellen in handen van den Brandraad met verzoek daaromtrent rapport te willen uitbrengen. Overeenkomstig het voorstel wordt beslo ten. Besloten wordt hiervan mededeeling te doen aan den Raad en het besluit tot subsidieverleening dd. 24 Juli 1929 »no, 747, bestaande uit een contributie van f 30.- per jaar te doen intrekken. Besloten wordt de begrooting den Raad ter vaststelling aan te bieden. Omtrent den secretaris-penningmeester wordt be sloten in de plaatselijke bladen eene oproeping te plaatsen voor de vervulling van de tijdelijke betrekking van secre taris-penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur met een salaris van f 600.- per jaar. tzZ fj?Z. Jf NljV 17- cJ\cLu£"u-4, \A' H fin. ff/5 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1 I 0(7 dtxl'V—l V aJ oltoCvvc.,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 24