(ifójLehk 4 BESLISSING. ie ver.fcn afwachting van het ambtenarenregle- r secre-Kgnt wordt aan den Secretaris de vrij- rloftijdKeid gegeven deze aangelegenheid naar waarin Kijn inzien te regelen, van Mei Ijlej. H.J. van der Loc wordt met alge- ieene stemmen tot tijdelijk onderwijzere tan de o.l. school Beetzlaan benoemd |roor de dagen 29 3° April, alsmede Goor de dagen 5 t/m o Mei 1930* )vereenkomstig het voorstel wordt beslo- Iten den Raad het voorstel te doen. r Loo, van ot tijde| hooi n 29 en 1930 esluit waarbij fd. No. rag van '5.000,-, overeen* ed.Ge- oek der taling il,42 net 900 jaril :ker merkt! ig van dijj [gewone i omstan- itwerp- vraag i| :an ver tegen insloten wordt Ged.Staten te berichten >ouw van iHa^ aan ien Raad zal worden voorgesteld "lossing Be ^eeaingsduur te bepalen op 20 jaar. ild te De vergadering vereenigt zich met de mo tiveering en alzoo de geheele voordracht V- -At 1 hHo. LiA. t- V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Uls* AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 250