s E "o 51b. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. fi' noofd. O.L.school Beetzlaan Voorzitter Wethouder van Onderwijs ld em Voorzitter KORTE INHOUD. doet het voorstel met ingang van 16 aei 1930 tot tijdelijk onderwijzeres aan zij school te benoemen Mej.H.v.d.Loo, wonen, de te Soest wegens ziekte van Mej.C.J,^ Beemen. stelt voor aan den concierge-gemeente- bode T.Beuzel met ingang van 1 Augustus a.s. het gebruik van de gemeentewoning en het genot van de emolumenten als vrij vos vuur en licht op te zeggen en hem net ingang van genoemden datum een persoon lijke toelage toe te kennen van f 550»- per jaar. Voorts wordt hem toegestaan tot 1 Janus 193O het vrije gebruik van den tuin met vruchtboomen voor zoover deze aan de meente toebehooren terwijl de door hei verrichte aanplantingen desgewenscht dm hem in het voorjaar van het volgende ja kunnen worden overgeplant naar zijn niei woning. stelt voor den heer (i.H.Veenstra de tij delijke waarneming van de betrekking var hoofd der te openen openbare U.L.O.schoi alhier op te dragen. De Inspecteur van het lager onderwijs kan zich blijkens schrijven van 28 Mei 1930, no. 4tfo7 met dezermaatregel ver eenigen adviseert aan den Raad de volgende voor dracht voor de benoeming van een onder wijzer aan de te openen openbare U.L.0. school aan te bieden. Ie. C.J.Knop, onderwijzer te Gouda 2e. C.de Zeeuw, "Waddinxveen. vraagt het oordeel vande vergadering 01 trent het ontwerp antwoord aan Gedepu teerde Staten naar aanleiding van den vastgestelden leeningsduur voor de ver bouwing van de brandweercentrale tot M reau van openbare werken. iet algei too benoi &an de s< gang van ivereenk' Eloten. ïordt be 2e voordr »dvies va boden. )e vergac techri j ver .fivereenkc <y 3 C CJ5 Dagteekening en volgnummer. flh. J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 253