"t w 6 6 'o flJ}. fVO. 5*11. 5*11. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ged. Staten. Utrecht. TXH. Gemeente-Ont vanger «♦oningbouwver- eeniging "St.Joseph. N„ V."Photax* Goestduinen. The Texas Gomp. s-Gravenhage Prinsen, caféhouder Soest, n.u Slagt. •»anke tbakker Soest. 12 Hei'3° 2e Afd. no.1004/ Ó21. KORTE INHOUD. berichten op schrijven van het College dd. 11 *ebr. j.1. Ie Afd. no. 1164/3 betreffende overneming en onderhoud van| den Verlengde Viekslooterweg. Uit het schrijven blijkt dat de Gedeputeerde Staten zich behoudens enkele opmerkinge»! met het voorstel van B. en 1, kunnen ver| eenigen zendt maandstatenboek met kasopneming per 15 Mei 193®* zendt balans per 31 Dec.1929. vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet tot het uitbreiden van het bestaande fabrieksgebouw op het terrein kad.bekend alhier sectie D. no. 157& vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten van een ondergrondscii benzinebewaarplaats op het perceel kad. gemeente Soest in sectie E.no.lóól vraagt verlof voor den verkoop van alco* holhouden drank anderen dan sterken drani voor gebruik ter plaatse van verkoop in de beneden-localitelt van het perceel kai gemeente Soest in sectie H. No. 2135 plaatselijk gemerkt Soesterbergschestra* 6, vraagt verlof voor den verkoop van alco*| holhoudenden drank anderen dan sterken drank voor gebruik ter plaatse van veri'oc| in de benedenzaal van het perceel kad. gemeente Soest in sectie A.No.2291» plaatselijk gemerkt Nieuwe Steeg 15» 3 C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 255