■-W BESLISSING. esloten wordt aan de Gedeputeerde Sta ten mede te deelen le. dat de redactie "wan voorwaarde a overeenkomstig hun schrijven wordt aanvaard |2e. dat het college een verhardings - breedte van 4- Meter niet kan aan vaarden, doch als tusschenvoorstel verzoekt een verhardingsbreedte aan te nemen van 5 Meter, de voorwaarden ii. en e_ zullen ver vallen genoegen zal worden genomen met be taling van f I77O,- als kapitaal vooif het onderhoud van den verbindings weg. Van het proces-verbaal wordt kennisge nomen. 3e balans zal voor onderzoek gesteld por'pnêi bureau voor Verificatie Ier ver.van Eed» Gemeenten te 's-Graven- bage. Langezien aan de bepalingen der Hinderwet Ls voldaan, wordt besloten de vergunning 11e verleenen overeenkomstig het besluit liernevens als bijlage gevoegd en genum merd 305. Idem. jiesluit dd. heden Mo» 7/A* angezien aan de wettelijke bepalingen er drankwet is voldaan, wordt gunstig p het verzoek beschikt overeenkomstig Se besluiten hiernevens als bijlagenge- loegd Idem. A OfJ- 7W yi 3*4 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 256