tjA.ccfs. 1 dfd BESLISSING. besloten wordt het bedrag a d f 1188,- beschikbaar te stellen wanneer uit he onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk sis de patiente Me j J.M.Schaa te doen verplegen in het sanotarium Hoog Blaricum, alwaar de verpleegkosten f 1,40 per dag goedkooper wordt bere kend» Aandien Voorzitter wordt de af doening van deze aangelegenheid in handen gesteld. Besloten wordt den inspecteur te mach tigen een schrijftafel (geen bureau} aan te schaffen. Op voorstel van den wethouder O.W. •rordt besloten d en Directeur O.f. te verzoeken met den landmeter deze aan gelegenheid te bespreken. besloten wordt met ingang van het jaar 1929 de bij het besluit van B. en W. dd. 10 Juli 1910 verleende vergunning tot het hebben van een reclamebord op gemeentegrond»in te trekken. Vande mededeeling wordt kennisgenomen. •Besloten wordt den Raad voor te stellen eene huurovereenkomst aan te gaan te gen betaling van f 100,- per jaar. /W W/ 3 llfb. 1 sj z 4 V' PH-fv Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. J /Z-S%

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 258