L r s s c 5*31 - BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. SM. Bestuur "Een School m/d Bijbe 8 April'30 h" dezondheidscom- |22 Mei'30 missie -üaarn. d.J Lieshout. bAh j directeur 0»'?. b~ 1 f. Idem. Idem. 5"1 1 idem. 5">v.1 idem. 9 Mei'30 vraagt beschikbaarstelling van het gym nastieklokaal der openbare lager school in de Kerkebuurt»op Maandag van iedere week .Het hoofd der o.l. school heeft tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaar. bericht geen bezwaren te hebben tegen de Besloten ontwerp verordening voortvloeiende uit i den Raad art. 25 der Wet op de besmettelijke ziek-P ten. bericht niet in staat te zijn den grond af te staan ter verbreeding van de Talma-j laan. biedt ter behandeling aan eenige verzoekel om bouwvergunning, vergezeld van de noodi| ge teekeningen en bescheiden. rapporteert dat verschillende onderhouds-| plichtigen niet voldaan hebben aan de verplichting tot schouwvoering. rapporteert de hem opgegeven prijzen we gens autohuur rapporteert den slechten toestand van betl woningcomplex "Ons Belang" geeft voorschriften inzake rioleering en reiniging van het afvalwater, afkomstig uit de Centrale Slachtplaats. (j 3 CT> "O Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 259