BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. H L). Directeur Open bare 'ferken. de 1T.V.Oliën en Benzine Import Maatschappij Soest. Commissie Openb.Terken. Brandraad. 14 Jan.1930 Commissie voor de Bescherming van de tilde Blora der ITederl.Bota nische Vereeni- ging. Amersfoort. H l. Inspecteur van het L.G. Amersfoort. idem. 31 Oct29 11 Jan.1930 13 Jan.'30 biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen vraagt attest over de geleverde motorolie aan de gemeente. Door den Directeur van O.fwordt onder dagteekening van 8 Jan.1930>To.73/2-1 zoowel omtrent de olie als de geleverde benzine rapport uitgebracht.. adviseert voor de levering van benzine ge durende het jaar 193^ een openbare inschri ving te houden en wel voor de merken ben zine A.P.C. texacoof Shell met uitslui ting van alle andere merken. rapporteert de mogelijkheid tot revisie van den manschapwagen Studebaeker door de Internationaal Automobielmaatschappij te s-Gravenhage en wel voor de.opgegeven som ad f 539,4-6 richt een schrijven aan den Raad waarin het vertrouwen van het gemeentebestuur wordt uitgesproken tot het behoud van on gerepte natuur van het gemeentebezit ge legen ten westen van de halte de Paltz. bericht geen bezwaar te hebben tegen tijde lijke benoeming van Mej.B.Zeiler te Baarn wsgaiïs ter vervanging van Mej.J.C. v.d. Broex onderwijzeres aan de O.L.school aan de Beetzlaan. Ter vereenvoudiging van administratie word toegezonden een formulier dat in andere ge meente gebruikelijk is in gevallen van tij delijke verhindering van het onderwijzend personeel aan de Openbare scholen. <y S B 3 C CR "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 25