>y. ■1'Of <1 -Af .v-. i^fi- BESLISSING. besloten wordt het gymnastieklokaal op liederen Maandag van d e week aan het bestuur der scholen m/d Bijbel voor het ■geven van gymnastiekonderwijs beschik baar te stellen. tegen deBüesloten wordt de ontwerp-ver ordening ende uitBden Raad ter vaststelling aantte bieden, jke zieb Besloten wordt de afgestane strookerx jrond aan de Talmalaan door den Raad |in schenking te doen aanvaarden en het Derceel van Lieshout daarvoor voorloopig Duiten beschouwing te laten. Je verzoeken worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens als bij |lagen gevoegd en geboekt onder de nrs» 2/90, 1/217, 1/223» 1/224, 1/225,1/229» sn l/230. Besloten wordt den nalatigen aan te schrijven binnen 14 dagen aan de ver dichtingen te voldoen. Besloten wordt van de opgave G.G.J. Ublas in de toekomst gebruik te maken, Je vergadering onderschrijft het rapport sn besluit het betuur van de woning stichting "Ons Belang" met ernst te wij den op de geconstateerde feiten en te verzoeken te willen mededeelen wat te »ien aanzien door het bestuur gedaan zal Torden. ^sloten wordt de li.V.Centrale Slacht plaats aan te schrijven overeenkomstig het advies van den Directeur van 0»W. panneer de Gezondheidscommissie daarom trent gunstig zal hebben geadviseerd. J w t /fj ^4 ijL Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 260