J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bewoners Boesterbegrsche straat. ?LU). Voorzitter f tji. Gemeentesecretaris ïTHU »olksonderwij s. en Mijtot Hut van 't Algemeen, -directeur O.W, b'hH. idem. KORTE INHOUD. vragen verbetering door bestrating van het gedeelte Soesterbergschestraat tusschen rijksstraatweg en kikenlaan. Be Directeur O.W. rapporteert ±x± dato 2] kei 1930» dossier Ho. 23-8-3 d.at de kostet zullen bedragen f $000 stelt voor te besluiten aan het Bestuur der R.K. Jongensschool voor het aanschaf- fen van eenige leermiddelen benoodigd jwegens invoering van een nieuwemethode in i het aanvankelijk leesonderwijs een bedrag van f 78»- beschikbaar te stellen. adviseert het college een schrijven te doen uitgaan aan J.Flapper Gzn alhier ,vei zoekende maatregelen te willen nemen tot opheffing van den termijn gesteld tot 16 Mei 1933 binnen welken de door hem aan de gemeente in schenking aangeboden grond nii aan de gemeente kan worden overgedragen. De secretaris voegt hierbij een ontwerp- schrijven. vragen vergunning om met eenige lijsten te mogen rondgaan tot steun van de oprich ting van één of twee openbare frobelscholi rapporteert dat ten behoeve van den heer Penning op diens terrein een tweetal tegel vloeren zijn gelegd, waarvan de kosten der tegels hebben bedragen f 67,73 terwijl' arbeid ip verricht door arbeiders in vastei dienst der gemeente. De Directeur advi- seert de kosten der tegels te brengen ten laste der gewone uitgaven der gemeentebe* jgrooting 1930 naar aanleiding van een door het college op l^ Mei 1930 gericht schrijven aan den Directeur O.W. waarin bezwaren worden geuit over den gang van zaken zijner af* deeling, geeft deze bij schrijven van 2° Mei 1930, Ho. 78/18/2 diens verweer. 4J 3 C Dagteekening en volgnummer. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 261